Privacybeleid

Om u de best mogelijke ervaring te bieden als bezoeker van onze website, en/of als (toekomstige) klant, vinden we dat u altijd recht van inzage moet hebben in de gegevens die we verzamelen en in de manier waarop we die gegevens verwerken. Om tegemoet te komen aan uw toenemende eisen en onze “zorgzame” diensten, delen we hier dus ons beleid inzake gegevensbescherming met u.

Ons Privacybeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We verbinden ons ertoe alleen de gegevens te verzamelen die we nodig hebben om u de best mogelijke dienstverlening te bieden, om de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te waarborgen, ook wanneer we een beroep doen op dienstverleners, en om het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw gegevens te vergemakkelijken. Onze eerste verplichting is het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder van de Franse wet “Informatica en Vrijheid” nr. 78-17 van 6 januari 1978 in zijn huidige versie en Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer daarvan (de AVG). Onderhavig beleid beschrijft de persoonsgegevens die we verzamelen, de manier waarop deze worden verzameld, gebruikt en gedeeld, en uw rechten met betrekking tot deze gegevens. Het is van toepassing op alle gebruikers van de website castalie.com en op alle (toekomstige) klanten. Het bijgewerkte Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens werd automatisch van kracht voor alle actieve gebruikers vanaf 25 mei 2018. Als u na deze datum gebruik blijft maken van onze diensten, betekent dit dat u akkoord gaat met het nieuwe Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens. Lees deze voorwaarden aandachtig. We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van dit beleid bepaalt de manier waarop we uw gegevens verwerken en zal altijd beschikbaar zijn op www.castalie.com/politique-de-confidentialite. Het staat CASTALIE vrij om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig de meest recente versie van het Privacybeleid te raadplegen, die permanent beschikbaar is op de website www.castalie.com. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: CASTALIE SAS De vennootschap CASTALIE SAS, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer
532 029 600
waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Technopolis, 63bis Rue de Sevres, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk Contactgegevens van onze DPO (Data Protection Officer) U kan al uw vragen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens bij CASTALIE, alsook uw verzoeken voor het uitoefenen van uw recht op toegang, rectificatie, bezwaar, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming: DPO CASTALIE: Tsifei Chan via e-mail: donneespersonnelles@castalie.com per post: DPO, CASTALIE, Technopolis, 145 rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk.

De gegevens die we verzamelen

In het kader van uw bezoek aan onze website en uw interacties met onze diensten (verkoop, ondersteuning, boekhouding en marketing) verzamelt CASTALIE verschillende categorieën van gegevens, die hieronder worden toegelicht. Deze gegevens zijn afkomstig van: Informatie die u verstrekt wanneer u een online contactformulier invult of wanneer u contact heeft met onze teams (verkoop, ondersteuning, boekhouding en marketing). Deze persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bedrijf, uw functie. Ze zijn bestemd voor commercieel gebruik, zodat we ons commerciële aanbod kunnen aanpassen aan uw behoeften. Informatie die voortvloeit uit uw gebruik van onze internetdiensten. We verzamelen informatie over de diensten die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt. Bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot uw navigatie op de website, de pagina’s die u heeft geraadpleegd en uw activiteit op het platform. Deze gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik, om onze diensten en onze digitale platforms te verbeteren. We verwerken geen speciale gegevenscategorieën (gevoelige gegevens) zoals gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, noch verwerken we genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van personen.

Doelen van de verzamelde gegevens

De gegevens die we verzamelen, stellen ons in staat onze diensten te verlenen, te beheren, te beschermen en te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen en zowel onze gebruikers als onszelf te beschermen. Deze gegevens worden met name gebruikt voor
  • De verrichting van werkzaamheden in verband met klantenbeheer (opstellen van contracten, bestellingen, leveringen, facturen, boekhouding, enz.);
  • De opstelling van bedrijfsstatistieken;
  • Het beheer van verzoeken om toegang, rectificatie en bezwaar;
  • Het beheer van de meningen van mensen over onze producten, diensten en inhoud, zodat we onze diensten verder kunnen ontwikkelen om u nieuwe mogelijkheden te bieden en ons aan uw behoeften aan te passen;

Ontvangers of categorie van ontvangers

CASTALIE is de ontvanger van de persoonsgegevens die via de website worden verzameld. Sommige diensten en functies die u door CASTALIE ter beschikking worden gesteld, vereisen dat we informatie delen met andere gebruikers of met onze zakelijke, financiële en technische partners. We kunnen deze informatie ook delen voor juridische doeleinden of in geval van een geschil We zullen uw persoonsgegevens alleen in de volgende omstandigheden delen met derde bedrijven, organisaties of personen: Digitale diensten: communicatie / CRM / klantenservice / boekhouding Financiële dienstverleners: Franfinance en Grenke Voor technische bijstand Wanneer nodig om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of gerechtelijke verplichtingen. We bewaren of maken uw informatie bekend indien we van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, een juridisch proces of een administratief verzoek, om de veiligheid van een persoon te beschermen, om frauduleuze, beveiligings- of technische problemen aan te pakken of om de rechten of het eigendom van onze gebruikers te beschermen. Belangrijk: CASTALIE verkoopt uw gegevens/informatie en documenten die u aan ons verstrekt niet aan derden en we maken geen persoonlijke informatie bekend buiten de situaties die in dit Privacybeleid worden beschreven. Bewaartermijn of criteria voor het bepalen van bewaartermijnen en het wissen van uw gegevens Indien u geen klant bent bewaart CASTALIE de door u verstrekte informatie gedurende een periode van 3 jaar, al in deze periode geen enkele interactie met een van onze diensten heeft plaatsgevonden.

Indien u klant bent van ons bedrijf

bewaart CASTALIE uw gegevens zo lang u klant blijft, tenzij u vraagt uw gegevens te wissen. Wanneer onze samenwerking eindigt, bewaren we uw persoonsgegevens, uw bedrijfsgegevens en alle gegevens met betrekking tot onze samenwerking gedurende een periode van 3 jaar (5 jaar indien contractueel verplicht) om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Gegevensbeveiliging

We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de permanente veiligheid, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van onze informatiesystemen en -diensten en van uw gegevens te waarborgen en om de gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot doorgestuurde, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. We verbinden ons ertoe alle beschikbare middelen aan te wenden om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen, met name: We verifiëren uw e-mailadres wanneer u verzoekt om in te schrijven op onze nieuwsbrief, indien van toepassing, wanneer u voor het eerst contact heeft met ons verkoopteam. De toegang tot de persoonsgegevens wordt strikt beperkt tot de personeelsleden van CASTALIE en de dienstverleners die er toegang toe moeten hebben om ze voor onze rekening te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen en kunnen bij niet-naleving tuchtrechtelijk worden vervolgd.

Rechten

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet “Informatica en Vrijheid” van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens. Voor elke vraag met betrekking tot de bescherming van uw door CASTALIE verwerkte persoonsgegevens of voor de uitoefening van uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze DPO door een e-mil te sturen naar: donneespersonnelles@castalie.com of door een brief te sturen naar: DPO, CASTALIE SAS, Technopolis, 145 rue Jean-Jacques Rousseau, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk.

Cookies

Voor de goede werking van de website en de diensten worden cookies op uw computer geïnstalleerd wanneer u verbinding maakt met de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites, toepassingen, onlinemedia en advertenties in uw browser of op uw apparaat worden opgeslagen. De bewaringstermijn van de door CASTALIE geïnstalleerde cookies bedraagt 6 maanden (analyses en zoekopdrachten) en 24 maanden (voor Google Analytics). Wij gebruiken een door de Franse CNIL aanbevolen computerprogramma om de aanvaarding of weigering van cookies op onze website weer te geven. Dit instrument, tarteaucitron.js, stelt internetgebruikers in staat hun toestemming op elk moment en op een specifieke manier aan te passen overeenkomstig de AVG-wetgeving. U heeft echter de mogelijkheid om het gebruik van cookies tegen te gaan door uw browser te configureren. Voor meer informatie over cookies en over de manier waarop u kunt zien welke cookies op uw apparaat zijn geïnstalleerd en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, kunt u terecht op www.allaboutcookies.org.